Vesti

Joint Cardiac Symposium 22th and 23th Septembar, Beograd, Srbija

     

 

Joint Cardiac Symposium

22th and 23th Septembar, Beograd, Srbija

Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije

i

Euro-Asian Bridge Society

 

Prvi dan sastanka

 

Početak 8:30 

 

Svečano otvaranje: 15 minuta

 

Sesija 1: Savremeni načini lečenja hroničnog koronarnog sindroma na osnovu rezultata ISCHEMIA, FAME 3 and LMCAD studija (8:45 – 10:00)

Moderatori: Prof. dr Friedhelm Beyersdorf, Prof. dr Branko Beleslin

Panelisti: Prof. dr Svetozar Putnik, Prof. dr Milovan Petrović, Prof. dr Anastazija Stojišić Milosavljević

 • Preporuke za lečenje hroničnog koronarnog sindroma– Prof. dr Miodrag Ostojić
 • Savremeni načini lečenja hroničnog koronarnog sindroma iz ugla interventnog kardiologa– Prof. dr Milan Dobrić
 • Savremeni načini lečenja hroničnog koronarnog sindroma iz ugla kardiohirurga– Prof. dr Pieter Kapptain
 • Iz Ugla kliničkog kardiologa: Kog pacijenta selektovati timu za srce radi odabira prave strategije za revaskularizaciju: (3 prikaza slučaja, 1) izolovani distalni LM, 2) 2-3 sudovna bolest sa proksimalnim zahvatanjem LAD [bez-DM], 2-3 sudovna bolest bez zahvatanja proksimalne LAD).- Dr Valentina Balint, Dr Nataša Dukuljev, Dr Milica Vukolić
 • Diskusija (15 minuta)

Kafe pauza. (30 min) 10:00-10:30

 

Sesija 2: Aktuelne preporuke za hiruršku revaskularizacijiu miokarda (10:30 – 11:45)

Moderatori: Prof. dr Sotirios Prapas, Prof. dr Marija Zdravković

Panelisti: Prof. dr Živojin Jonjev, Prof. dr Ilija Srdanović, Prof. dr Aleksandar Nešković

 • Značaj periproceduralnog infarkt miokarda kod pacijenata tretiranih PCI ili CABG? –Prof. dr Milan Milojević
 • Značaj kompletne revaskularizacije miokarda nakon PCI i CABG iz ugla kardiohirurga. –Dr Miloš Matković
 • Značaj kompletne revaskularizacije miokarda nakon PCI i CABG iz ugla interventnog kardiologa. – Prof. dr Branko Beleslin
 • Strategija hibridne revaskularizacije miokarda, ko, kada i kako?– Prof. dr Marc Ruel
 • Diskusija 

 

Ručak i simpozijum industrije. 11:45-13:00

Ključno predavanje: Prof. Arie Pieter Kappetein: Budućnost treninga u kardiohirurgiji.

 

Sesija 3: Medikamentno lečenje nakon hirurške ravskularizacije miokarda (13:30 – 14:30)

Moderatori: Prof. dr Aleksandar Redžek, Prof. dr Nebojša Tasić

Panelisti: Doc. dr Petar Vuković, Prof. dr Slobodan Obradović, Prof. dr Tomislav Kostić

 • Uloga dvojne antiagregacione terapije nakon hirurške revaskularizacije miokarda- Dr Mate Petričević
 • Primena blokatora Ca kanala u lečenju pacijenata sa višestrukim arteriskim graftovima.- Prof. dr Ivana Petrović
 • Značaj medikamentozne korekcije lipidnog statusa kod pacijenata nakon hirurške ravaskularizacije miokarda.- Prof. dr Svetlana Apostolović
 • Najnovije preporuke za medikametozno lečenje pacijenata sa srčanom slabošću i oslabljenom ejekcionom frakcijom.- Prof. dr Petar Otašević
 • Diskusija  

 

Kafe pauza(30 min) 14:30-15:00

 

Sesija 4: Revaskularizacija pacijenata sa i bez akutnog koronarnog sindroma  (15:00 – 16:15)

Moderatori: Prof. dr Friedhelm Beyersdorf, Prof. dr Goran Stanković

Panelisti: Prof. dr Georges Tedy, Prof. dr Miroslav Bikicki, Dr Dragana Šarenac

 • Hitna hirurška revaskularizacija pacijenat sa akutnim koronarnim sindromom: Za i Protiv: (Perspektiva nterventnog kardiologa i kardiohirurga: 5 minuta svako).- 

Dr Marko Kaitović, Dr Dragan Topić

 • Značaj FFR metode u hirurškoj revaskularizaciji i perkutanim koronarnim intervencijama.- Dr Ivan Ilić
  1. Minimalno invazivna i hibridna hirurška revaskularizacija miokarda. – Dr Alaaddin Yilmaz
 • Selekcija graftova za hiruršku revaskularizaciju miokarda, rezultati upitnika: trenutna primena graftova u Jadranskom regionu. –TBA
 • Diskusija 

Završna reč (16:15-16:30)

Sastanak regionalnih udruženja cardio i vaskularnih hirurga (17:00-18:00)

Ključno predavanje: Prof. dr Anders Jeppsson 

Model Skandinavske asocijacije torakalnih hirurga.

 

Drugi dan sastanka

 

Početak u 8:30 

 

Uvodna reč: 15 minuta

 

Sesija 1: Kratkoročna mehanička potpora cirkulaciji (8:45 – 10:00)

Moderatori: Prof. dr Roberto Lorusso, Dr Saša Hinić

Panelisti: Dr Saša Kačar, Dr Emilija Nestorović, Dr Ljubomir Đoković

 • Kardiogeni šok – trenutne opcije lečenja i ishodi.- Dr Srđan Bošković
 • Pravo vreme za kratkororčnu mehaničku potporu cirkulaciji: Kadaje previše rano, a kada previše kasno?- Dr Dragana Košević
 • Protektovane perkutane koronarne intervencije.- Prof. dr Siniša Stojković
 • Protektovana hirurška revaskularizacija miokarda.- Asist. dr Saša Borović
 • Diskusija 

 

Kafe pauza(30 min) 10:00-10:30

 

Sesija 2: Dugoročna mehanička potpora cirkulaciji (10:30 – 11:45)

Moderatori: Prof. dr Pieter Kapptein, Prof. dr Bojan Biočina

Panelisti: Prof. dr Saško Jovev, Prof. dr Lazar Velicki, Dr Dragana Košević

 • Srčana slabost: dijagnostički i terapijski modaliteti.- Prof. dr Arsen Ristić
 • Kada lečiti uznapredovalu srčanu slabost uređajima za dugorotrajnu mehaničku potporu cirkulaciji.- Dr Emilija Nestorović
 • Kriterijumi za eksplantaciju LVAD – naučena lekcija.- Prof. dr Hrvoje Gašparević
 • Uloga telemedicine u lečenju bolesnika sa srčanom slabošću.- Dr Jelena Sagić
 • Diskusija

Kafe pauza. (15 min) 11:45-12:00

 

Ključno predavanje : Prof. Dr. Roberto Lorusso- Najsavremenija tehnologija za ekstrakorporalnu potporu cirkulaciji. (30 minutes)

Obraćanje Predsednika Euro-Asia Bridge udruženja – Doc. dr Slobodan Mićović

Pauza za ručak i simpozijum industrije. 12:45-14:00

 

Sesija 3: Lečenje bikuspidne aortne valvule (14:00 – 15:00)

Moderatori: Prof. dr Ruggero De Paulis, Doc. dr Slobodan Mićović

Panelisti: Prof. dr Igor Rudež, Prof. dr Aleksandra Nikolić, TBA

 • Procena stepena aortne regurgitacije i morfoloških karakteristika bikuspidna aortne valvule.- Prof. dr Marko Banović
 • Kada i kako rekonstruisati bikuspidnu aortnu valvulu (simetričnu i asimetričnu).- Prof. dr Ruggero De Paulis
 • Kada izbeći rekonstrukciju aortne valvule i uraditi TAVI proceduru?- Dr Danijel Unić
 • Predavanje TAVI
 • Diskusija (15 minuta)

 

Kafe pauza(20 min) 15:00-15:20

 

Sesija 4: Preporuke i kliničke odluke u hirurgiji aortne valvule (15:20 – 16:30)

Moderatori: Dr Alaaddin Yilmaz, Prof. dr Ivan Stojanović

Panelisti: TBA, Prof. dr Milan Nedeljković, Dr Aleksandar Radović

 • Asimptomatska aortna stenoza: kada i kako lečiti ovu grupu pacijenata?- Dr Mila Kovačević
 • Enoskopska zamena aortne valvule: rezultati i buduća očekivanja.- Dr Antonios Pitsis
 • TAVI procedura kod mladih pacijenata sa niskim rizikom za hirurško lečenje.- 

Dr Dejan Milašinović

 • Reoperacije zamene aortne valvule kod strukuralne degeneracije bioloških valvula nakon TAVI ili hirurške implantacije.- Prof. dr Michael Borger
 • Diskusija (10 minuta)

Svečano zatvaranje sastanka at 16:30